Uudised

Sookure Lasteaia 2020 aasta suvine tööperiood

Vastavalt õpetajate küsitluste tagasisidele töötame PAIde lasteaia Tallinna tänava hoones 18-29 maini kolmes vanuserühmas. 

noorem rühm asub SINILILL rühmas (Krõllid, Vikerkaare,Kiilikesed, Liblikad, Pokud)

keskmine rühm asub KAERALILL rühmas (Mõmmikud, Mesimummid, Päikesetupsud)

vanem rühm asub VÕILILL rühmas (Lepatriinud, Sookurekesed, Naerupallid)

19.05-29.05 töötame ka Sookure lasteaia õuealal kahe rühmaga. Õuehoid tegutseb kell 9.00-12.00-ni

1-12  juunini töötame 6 rühmaga Tallinna tänava hoones

 1. SAIALILL   ( koos Kiilikesed ja Krõllid)
 2. KAERALILL (koos Liblikad, Vikerkaare)
 3. SINILILL (Pokud, Päikesetupsud)
 4. VÕILILL (Mõmmikud)
 5. RUKKILILL ( Lepatriinud)
 6. PÄEVALILL ( koos Mesimummid, Sookurekesed, Naerupallid)

15-19 juunini töötame 5 rühmaga Tallinna tänava hoones

 1. SAIALILL   ( koos Kiilikesed, Krõllid ja Vikerkaare)
 2. KAERALILL (koos Liblikad, Pokud, Päikesetupsud)
 3. VÕILILL (Mõmmikud)
 4. RUKKILILL (Lepatriinud)
 5. PÄEVALILL ( koos Mesimummid, Sookurekesed, Naerupallid)

 

22 juunist kuni 17 juulini Sookure lasteaia personal puhkab ja Sookure lasteaia lapsed lähevad PAIde lasteaia Kastani tänava hoonesse- tööl on sel perioodil PAIde lasteaia töötajad.

 

20 juulist kuni 14 augustini alustab Sookure Lasteaia personal tööd kogu linna lastega Tallinna tänava hoones. Töötame kolmes rühmas

noorem rühm asub SINILILL rühmas (Krõllid, Vikerkaare, Kiilikesed )

keskmine rühm asub KAERALILL rühmas (Liblikad, Pokud, Päikesetupsud)

vanem rühm asub VÕILILL rühmas (Mõmmikud, Mesimummid, Lepatriinud, Sookurekesed, Naerupallid)

17 augustist alustame taas tööd Sookure Lasteaias 6 rühmaga.

1) uued 2 aastased SOOKUREKESED

2) uued 2 aastased NAERUPALLID

3) uued 2 aastased  KRÕLLID

4) noorem rühm VIKERKAARE (koos  Vikerkaare ja Kiilikesed)

5) keskmine rühm POKUD (koos Pokud, Mõmmikud, Lepatriinud)

6)  vanem rühm MESIMUMMID ( koos Liblikad, Päikesetupsud, Mesimummid)

ALATES 24 augustist töötavad kõik 11 rühma oma personali koosseisudega

Päikselist puhkuste perioodi

loe edasi

Logopeedi ja eripedagoogi vastuvõtuajad

Kärt Mihkelsaar võtab lapsevanemaid vastu

Kolmapäeval kell 14.00-15.00

Reedel kell 15.00-17.00

(eelneval kokkuleppel)

kartmihkelsaar@gmail.com

 

Sanne Servet töötab eripedagoog- logopeedina

Vestlused lapsevanematega eelnevalt kokku leppida   sanneservet@gmail.com

 

Kõne areng koolieelses eas 2-7 eluaastal

materjalid lastevanematele lugemiseks

http://www.elu.ee/?page_id=369

loe edasi

Lasteaia arvete maksmine, lasteaia kohamaks tõuseb 1 jaanuarist

Lugupeetud lapsevanemad


Alates 1. märtsist 2015 on Paide linna Sookure ja PAIde lasteaias lapsevanemate poolt kulude katmiseks kaetava osa määr 7,5 % kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga töötamise kuutasu alammäärast.

2020 aasta 1 jaanuarist muutub tunnitasu alammäär, seega tõuseb lasteaia kohamaks Paide linna lasteaedades.

2020 aasta lasteaia kohamaks on 43,80 eurot ühes kuus

Lapsevanem osaleb lasteaia kulude katmises 11 kuud aastas. Üks suvekuu on maksuvaba, juhul kui laps ei käi lasteaias.

Kui laps kasutab lasteaia teenust kõik 12 kuud, siis tasutakse 12 kuud.

 

 

Lasteaia kohamaks ja toiduraha kanda arveldusarvetele

SEB:  EE061010220049428015 saaja PAIDE LINNAVALITSUS

Swedbank:   EE152200221040007237   saaja PAIDE LINNAVALITSUS

Selgituseks kindlasti märkida lapse nimi (kelle eest tasutakse), rühma ja lasteaia nimi, kus laps käib.

Küsimuste tekkimisel palume helistada telefonil 38 38 647

Linnavalitsuse raamatupidaja Inge Lagi  

inge.lagi@paide.ee

 

Sookure Lasteaia kohamaks on ühes kuus 2019 aastal on  40,50 EUR ja toiduraha ühe päeva hind  1,60 EUR

loe edasi

Paide linnas muudetud lasteaia vastuvõtukorda

 

Paide linna lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 08.04.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Paide linna lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.

 (2) Laste lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise tingimused on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seadusega.

§ 2.  Lasteaeda koha taotlemine

 (1) Lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) esitab lasteaeda koha taotlemiseks vormikohase avalduse (avalduse vorm määruse lisa) Paide Linnavalitsusele.

 (2) Avalduste esitamise ajalises järjekorras koostatakse lasteaiakoha taotlejatest nimekiri.

 (3) Uueks õppeaastaks komplekteeritakse rühmad saabunud avalduste alusel. Koha saamisest teavitab lasteaia direktor lapsevanemat kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 30. aprilliks. Lapsevanemal on kohustus peale teate saamist seitsme päeva jooksul anda tagasisidet, kas ta võtab koha vastu või loobub.

 (4) Kui lapsevanem ei ole oma otsusest teada andnud, on Paide Linnavalitsusel õigus laps kohataotlejate järjekorrast kustutada.

§ 3.  Lapse lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Vaba koha tekkimisel võetakse laps järjekorra alusel lasteaeda kogu õppeaasta kestel.

 (2) Direktor annab lapse vastuvõtmise kohta käskkirja ja teavitab vastuvõtmisest lapsevanemat.

 (3) Paide Linnavalitsuse lastekaitse spetsialisti juhtumipõhise menetluse raames on juhtumiplaani alusel võimalik lapsi vastu võtta lasteaeda erandkorras väljaspool järjekorda.

§ 4.  Lasteaiast väljaarvamine

  Lasteaia direktori käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja kui:
 1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast vähemalt kaks nädalat enne eeldatavat lapse lasteaiast väljaarvamise aega;
 2) laps asub täitma koolikohustust.

§ 5.  Määruste kehtetuks tunnistamine ja rakendamine

 (1) Roosna-Alliku Vallavalitsuse 12.01.2011 määrus nr 1 „Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Paide Vallavalitsuse 23.09.2013 määrus nr 3 „Paide valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Paide Linnavalitsuse 02.12.2013 määrus nr 13 „ Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Lõigetes 1-3 nimetatud määruste alusel vastuvõetud haldusaktid kehtivad kuni kehtetuks tunnistamiseni või kehtivuse lõppemiseni.

 (5) Eelmise korra alusel esitatud avaldused menetletakse uue korra järgi ja vastuolude korral rakendatakse taotlejale soodsamaid tingimusi.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Värk
Linnapea

Nellika Valder
Linnasekretär

Lisa Avaldus

loe edasi

ELIIS kasutamine

Head lapsevanemad!

Palun liituge lasteaedade infosüsteem ELIISiga,

Lapsevanemad näevad seal mida lapsed õpivad ning millega tegelevad päeva jooksul  ja saavad infot ürituste kohta

Süsteemis kajastatakse ka laste kohalkäimised

loe edasi

Paide Linna Toetused

Toetuse taotlemiseks pöörduda Paide Linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistide poole Paide Sotsiaaltöökeskusesse, Aiavilja 13, Paides
Vajalik eelnev registreerimine kell 9.00-10.00 tel. 3838629
Sotsiaaltöö spetsialistide poole. 

 

TOITLUSTAMISE TOETUS (kool, lasteaed)- toetuse määramise aluseks on pere netosissetulek ühe pereliikme kohta. Koolitoidu toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro. Lasteaia toidu toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro.

Toetus määratakse koolis ja lasteaias toitlustamisel 50% lapsevanema poolt mastavast summast, tingimusel, et pere netosissetulek jääb kuni 20 eurot alla volikogu kehtestatud piirmäära.

Toetus määratakse koolis ja lasteaias toitlustamisel 100% lastevanemate poolt makstavast summast tingimusel, et pere netosissetulek jääb enam kui 20 eurot alla volikogu kehtestatud piirmäära.

LASTEAIA OSALUSTASU TOETUS- toetuse määramise aluseks on pere netosissetulek ühe pereliikme kohta. Toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro. Toetuse suuruseks on 60% lasteaia osalustasu suurusest.
 

HUVITEGEVUSE TOETUS- toetuse määramise aluseks on pere netosissetulek ühe pereliikme kohta. Toetust on õigus saada perel kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 150 euro. Toetuse suuruseks on 50% huvitegevusringi õppetasust
 

SÜNNITOETUS- sünnitoetuse suuruseks on 400 eurot

 

ESIMEST KORDA KOOLI MINEVA LAPSE KOOLITOETUS- toetus määratakse ja makstakse lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale, kui taotleja ja laps on Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikud, laps on asunud õppima Paide üldhariduskooli esimesse klassi ja taotlejal puuduvad võlgnevused Paide linna ees. Toetuse summa on 100 eurot.

Toetuste kohta infot   https://www.riigiteataja.ee/akt/428032013059 

ja

Paide linna kodulehelt http://paide.kovtp.ee/sotsiaaltoetused

 

Täiendavat infot küsige Paide Sotsiaaltöökeskusest.

loe edasi

Huviringid

Huviringid sookure lasteaias 2018-2019

esmaspäev

teisipäev

kolmapäev

neljapäev

 

Reede

 

 

 

16.30-17.00

hotsport

2-3 aastased mänguline liikumine

 

 

 

17.15-18.15

Hotsport

4-7 aastaste tantsuline liikumine

 

 

 

 

17.15-18.15

Hotsport

4-7 aastaste tantsuline liikumine

 

 

 

 

loe edasi

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018