Uudised

Uute 2a laste vanematele koosolek

Austatud lapsevanemad! 

Augustis avatavate 2 a. rühmade lapsevanematele toimub infokoosolek 12.05 kell 18.00 Lasteaia muusikasaalis

 

Kohtumiseni

P.s. palume arvestada sellega, et siseruumides me ei käi välisjalatsitega

loe edasi

SPOKU keskkond

Head lapsevanemad!

Alates  2022 aasta 12. jaanuarist  kasutab Paide linnavalitsus iseteeninduse e-keskkonda SPOKU.

Taotluste üleviimine SPOKUSSE toimub etapiliselt.

Taotluse esitamine on mugav ja lihtne. Sisse saab logida ID-kaardiga. Esmakordselt sisselogimisel tuleb sisestada oma kontaktandmed. Vali sobiv taotlusvorm ja täida vajalikud andmed (tärniga andmeväljad on täitmisel kohustuslikud). Pärast taotlusvormi esitamist saadetakse e-posti aadressile kinnitus dokumendi esitamise kohta. Taotluskeskkonnas on võimalik tutvuda oma esitatud ja pooleli olevate dokumentidega ning millises etapis on sinu taotlus.

Valdkonda puudutavates spetsiifilistes küsimustes palume pöörduda vastava valdkonna ametniku poole.

Lasteaia koha taotlemise avaldus: Lasteaia koha avaldus

Lasteaia osalustasu soodustus: Lasteaia osalustasu soodustus

loe edasi

ELIIS kasutamine

Head lapsevanemad!

Palun liituge lasteaedade infosüsteem ELIISiga, mille saate avada interneti brauseriga aadressil  www.eliis.eu

(kahjuks äpp´iga ei saa kõiki võimalusi  kasutada)

Lapsevanemad näevad seal mida lapsed õpivad ning millega tegelevad päeva jooksul  ja saavad infot ürituste kohta

Süsteemis kajastatakse ka laste kohalkäimised

 

loe edasi

Lasteaia arvete maksmine

Lugupeetud lapsevanemad


Alates 1. märtsist 2015 on Paide linna Sookure ja PAIde lasteaias lapsevanemate poolt kulude katmiseks kaetava osa määr 7,5 % kalendrikuus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud täistööajaga töötamise kuutasu alammäärast.

2022 aasta 1 jaanuarist muutub tunnitasu alammäär, seega tõuseb lasteaia kohamaks Paide linna lasteaedades.

2022 aasta lasteaia kohamaks on 49,05 eurot ühes kuus

Lapsevanem osaleb lasteaia kulude katmises 11 kuud aastas. Üks suvekuu on maksuvaba, juhul kui laps ei käi lasteaias.

Kui laps kasutab lasteaia teenust kõik 12 kuud, siis tasutakse 12 kuud.

Toiduraha ühe päeva hind  1,60 EUR

 

Lasteaia kohamaks ja toiduraha kanda arveldusarvetele

SEB:  EE061010220049428015 saaja PAIDE LINNAVALITSUS

Swedbank:   EE152200221040007237   saaja PAIDE LINNAVALITSUS

Selgituseks kindlasti märkida lapse nimi (kelle eest tasutakse), rühma ja lasteaia nimi, kus laps käib.

Küsimuste tekkimisel palume helistada telefonil 38 38 647

Linnavalitsuse raamatupidaja Inge Lagi  

inge.lagi@paide.ee

loe edasi

Paide linnas muudetud lasteaia vastuvõtukorda

 

Paide linna lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 08.04.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Paide linna lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.

 (2) Laste lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise tingimused on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seadusega.

§ 2.  Lasteaeda koha taotlemine

 (1) Lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) esitab lasteaeda koha taotlemiseks vormikohase avalduse (avalduse vorm määruse lisa) Paide Linnavalitsusele.

 (2) Avalduste esitamise ajalises järjekorras koostatakse lasteaiakoha taotlejatest nimekiri.

 (3) Uueks õppeaastaks komplekteeritakse rühmad saabunud avalduste alusel. Koha saamisest teavitab lasteaia direktor lapsevanemat kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 30. aprilliks. Lapsevanemal on kohustus peale teate saamist seitsme päeva jooksul anda tagasisidet, kas ta võtab koha vastu või loobub.

 (4) Kui lapsevanem ei ole oma otsusest teada andnud, on Paide Linnavalitsusel õigus laps kohataotlejate järjekorrast kustutada.

§ 3.  Lapse lasteaeda vastuvõtmine

 (1) Vaba koha tekkimisel võetakse laps järjekorra alusel lasteaeda kogu õppeaasta kestel.

 (2) Direktor annab lapse vastuvõtmise kohta käskkirja ja teavitab vastuvõtmisest lapsevanemat.

 (3) Paide Linnavalitsuse lastekaitse spetsialisti juhtumipõhise menetluse raames on juhtumiplaani alusel võimalik lapsi vastu võtta lasteaeda erandkorras väljaspool järjekorda.

§ 4.  Lasteaiast väljaarvamine

  Lasteaia direktori käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja kui:
 1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast vähemalt kaks nädalat enne eeldatavat lapse lasteaiast väljaarvamise aega;
 2) laps asub täitma koolikohustust.

§ 5.  Määruste kehtetuks tunnistamine ja rakendamine

 (1) Roosna-Alliku Vallavalitsuse 12.01.2011 määrus nr 1 „Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Paide Vallavalitsuse 23.09.2013 määrus nr 3 „Paide valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Paide Linnavalitsuse 02.12.2013 määrus nr 13 „ Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Lõigetes 1-3 nimetatud määruste alusel vastuvõetud haldusaktid kehtivad kuni kehtetuks tunnistamiseni või kehtivuse lõppemiseni.

 (5) Eelmise korra alusel esitatud avaldused menetletakse uue korra järgi ja vastuolude korral rakendatakse taotlejale soodsamaid tingimusi.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Värk
Linnapea

Nellika Valder
Linnasekretär

Lisa Avaldus

loe edasi

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018