Lingid > Seadused

Koolieelse lasteasutuse seadus    https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006?leiaKehtiv

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava   https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772?leiaKehtiv

Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded  https://www.riigiteataja.ee/akt/13360776?leiaKehtiv

 

 

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018