Lasteaiast > Isikuandmete kaitse > Isikuandmete töötlemine Paide Sookure lasteaias

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE


Paide Sookure Lasteaed


1. Töötlemine
Paide Sookure Lasteaed (edaspidi lasteaed) juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest, sh isikuandmete kaitse üldmäärusest ja avaliku teabe seadusest. Lisaks Paide linna andmekaitsetingimustest


Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine ning õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.
Andmete töötlemise õiguslikud alused on:
- avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest ja teistest lasteaedadele kohalduvatest õigusaktidest tulenevad ülesanded;
- lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud;
- juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus;
- nõusolek. Nõusoleku vorm ja andmekaitsetingimused on siin.
Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil https://eliis.ee/.
Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse dokumendiregistris. Kui kiri või dokument sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, tunnistatakse see dokumendiregistrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatud juurdepääsupiirangute alustele
Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks.


2. Õigused
2.1. Teil on õigus saada teavet, milliseid teie andmeid ja kuidas lasteaed töötleb. Teie pöördumisele vastame vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele, avaliku teabe seadusele või märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusele.
2.2. Teil on õigus nõuda, et lasteaed parandaks põhjendamatu viivituseta Teid puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on Teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust.
2.3. Juhul kui Teie hinnangul on lasteaed kogunud või kasutanud Teie andmeid ebaseaduslikult või ei väljasta isikule tema kohta käivaid andmeid, siis on Teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.
Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud EL määruse 2016/679 artiklites 15-22, millega saate tutvuda siin.


3. Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel
3.1. Kandideerides tööle või praktikale linna asutusse, lähtub asutus kandidaadi poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.
3.2. Kandidaatide värbamist korraldab lasteaias direktor. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena.
3.3. Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et asutus nende poole teabe saamiseks pöördub.
3.4. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta). Kandideerinu nõusolekul säilitame tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.
3.5. Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
3.6. Kui kandideerid meile praktikale, kehtivad isikuandmete töötlemise osas samad nõuded, mis tööle kandideerides.


4. Kelle poole pöörduda?
Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle poole saab pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks ja oma õiguste realiseerimiseks, on lasteaia direktor, Liia Koppel  direktor@sookure.edu.ee 

Lasteaia andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab jurist Mari Mikson.

Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil mari.mikson@paide.ee

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018