Lasteaiast > Kodukord > Lasteaia kodukord

SOOKURE LASTEAIA KODUKORD

 

  1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Lasteaial on koolitusluba nr 4099 HTM, 02.05.2006 a.

1.3. Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava 

1.4. Lasteaia koduleht: http://sookure.edu.ee/ ja e-post direktor@sookure.edu.ee

1.5. Paide Sookure Lasteaed on avatud 7.00 – 19.00

1.4. Kõik rühmad on avatud 7.00 - 18.00.

1.5. Valverühm on avatud 18.00 – 19.00. Valverühmas töötavad õpetajad vastavalt valvegraafikule 1 kord kuus.

1.6.  Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

2.Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

2.2. Õppekavas planeeritud õppe-ja kasvatustegevused algavad kell 8.40

2.3. Kui laps tuleb mõnel päeval hiljem, tuleb sellest teatada eelnevalt õpetajale

2.4. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning  järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.5. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

2.6. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.

2.7. Õpetajal ei ole lubatud last väravast välja e. üksi koju saata

2.8. Kojuminekul  vanem ja  laps teatavad lahkumisest õpetajale

2.9. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.

2.10. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 10 minutit ( kella 19.10-ni) peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.11. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

2.12. Lapse haigestumisest ja lasteaeda mittetulekust anda teada rühma õpetajale hiljemalt kella 8.30-ks. Sel juhul arvestatakse toidupäev maha. Kui lapsevanem ei ole teatanud , et laps lasteaeda ei tule- arvestatakse lapsele toidupäev maksmise hulka.

2.13. Pikaajalise (2-3 nädalat) puudumise korral peab lapsevanem teavitama rühma, millal laps uuesti lasteaeda tuleb.

2.14. Lapsevanem peab  õpetajaid teavitama vajalike telefoninumbrite ja andmete muutumisest

 

 

 

  1. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda, õppe-ja kasvatustegevuse korraldust ning menüüd

3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

3.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise-või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

3.5. Rühmaõpetajal ei ole lubatud lasteaeda vastu võtta last, kellel on: palavik, kõht lahti, nahalööve, silmapõletik, pedikuloos, nakkushaigus

3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

3.7.Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Haiguse puhul järelravi tuleb teostada kodus. Rühma õpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid, ega luba ka lapsel neid võtta.

3.8. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu).

3.9. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.10. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

3.11. Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

3.12. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemisenõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

3.13. Tervishoiutöötaja poolt koju suunatud ja haiguse tõttu puudunud  laps tuuakse lasteaeda uuesti perearsti kinnitusega, et laps on terve.

3.14. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues.

 

  1. Riietumine

4.1.Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

4.2. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu.

4.3. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

4.4. Lapsel on lasteaias vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

4.5. Lapse liikumistegevustes osalemise jaoks on vajalikud spordiriided (T-särk ja püksid). Kord kuus tuleb lapse võimlemisriideid korrastada.

4.6. Ujumiseks vajalikud riided, käterätt ja pesemisvahendid palun tuua rühma ujumisperioodi algul. Vajalikud on  kätised ja ujumismüts.

4.7. Suveperioodil õues käimiseks on vajalik õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.
4.8. Laps tuuakse lasteaeda puhaste ja tervete riietega ja korrastatud välimusega.

4.9. Lasteaeda tulles ja koju minnes varuda aega ja kannatust, et laps jõuaks end ka ise riietuda.

4.10. Arusaamatuste vältimiseks soovitame riietele ja esemetele lapse nimi peale kirjutada.
 

  1. Turvalisuse tagamine


5.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

5.2. Lasteaias on mängu-ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi-ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

5.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

5.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

5.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

5.6. Laste puhke-või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

5.7. Kui laste õuesolekuajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

5.8. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

5.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on rühma töötajad alati helkurvestides ja vestide olemasolul on lastel samuti seljas helkurvestid

5.10. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve

5.11. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

5.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele (kaubaautod), kellel on vastav luba.

5.13. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

5.14. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.

5.15. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

5.16. Lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

5.17. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

 

 

  1. Koostöö lapsevanemaga

 

6.1. Lasteaias toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest probleemidest riputatakse teated rühma stendile ja lasteaia kodulehele.
6.2. Lapsevanemale võimaldatakse vaadelda rühmategevusi, jälgida last teiste laste hulgas ning tutvuda lapse kunstitöödega rühmaruumides ning lasteaia koridoris

6.3. Lasteaia kohamaksude arve tasutakse hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks.

6.4. Lasteaia maksude võlgnevuste puhul tuleb pöörduda lasteaia direktori poole maksegraafiku tegemiseks ning makseraskuste korral pöörduda abi saamiseks Paide linna sotsiaalosakonna poole

6.5. Lasteaia maksude (kohamaks ja toiduraha) hindade muutumisest teavitatakse lapsevanemaid vähemalt kolm kuud ette

6.6. Abi ja nõu saamiseks probleemide korral pöörduda esmalt lasteaia õpetajate, seejärel  rühmast valitud hoolekogu esindaja ning  juhtkonna poole.Lasteaia majasisesed probleemid lahendame koos ja kohapeal.

6.7. Hea koostöö õpetajate ja vanemate vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast lasteaias turvaliselt, oleks rõõmus, õpihimuline ja leiaks palju sõpru.

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018