Personal > INNOVE projekti koolitused

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpg innove_logo(1).jpg

INNOVE Projekti:

Järvamaa koolieelsete lasteasutuste juhtide ja õpetajate professionaalse kapitali arendamine,

tegevused toimusid 14 detsembril 2016 aastal ja 18 jaanuaril 2017 aastal.
Mõlemal koolituspäeval osalesid kõik 17 Järvamaa koolieelset lasteasutust.
 

Esimesest koolituspäevast said osa kõikide asutuste direktorid ja õppealajuhatajad. Kokku osales 20 inimest.
Teemaks olid: 1)Koolieelsete lasteasutuste seadusest tulenevad õigusaktid, 2)HEV laste tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine, 3)Personalijuhtimise olulisemad aspektid muudatuste korraldamisel
 

Teine koolituspäev "Teel lapsest lähtuvaks lasteaiaks"  toimus Paide kultuurikeskuses ning koolitajateks olid Tartu Terakese Lasteaia pedagoogid.
Koolituspäevast võttis osa 101 Järvamaa lasteaiaõpetajat. Õpetajatele tutvustati lapsest lähtuvat õpikäsitust.
Koolituspäeval saadi teoreetilisi teadmisi õppemetoodikast ja võimalus oli osaleda kolmes töörühmas, kus praktiseeriti projektõppe tegevusi.

Töörühmad: 1)Koostöö, avatuse ja jagamise väärtustamine lasteaia ühisprojektide kaudu; 2) Lapse, täiskasvanu ja keskkonna roll projektõppes.; 3) Projektõppe rakendamine sõimerühmas. Projektõpet toetavad tehnilised vahendid.

Näidati erinevate vanuserühmade häid praktikaid ja tutvustati õppevahendeid mida saab tegevustes kasutada.
Saadud teadmised aitavad rakendada projektõpet Järvamaa kõikides lasteaedades.

Ühiskoolitused võimaldavad Järvamaa alushariduses ratsionaalsemalt kasutada koolitusvajaduste ressursse.

Käesoleva projekti toetus on 3000 EUR

 

Projektitoetusi jagatakse Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine“ raames.

Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

WP_20170118_002.jpg WP_20170118_006.jpg

Uudiste bänner

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2006-2018