• Eesti keeles
  • In english

Lasteaiast > Ajalugu 

Ajalugu

 

Paide Sookure lasteaed avati 30.08. 1988. a. Lasteaed kandis algselt nime Paide 4. Lastepäevakodu. Lasteaia ehitas Paide KEK ning läheduses asub Paide linna Soo ja Kure tänava elamukvartal.


Sookure Lasteaia direktorid


Kersti Sarapuu (1988- 1994)
Aira Schumann (1994-2007)

Liia Koppel  2008


Õppealajuhatajad


Maire Pilv (1988- 1994)

Laine Arume ja Marianne Parkel (1994-1996)

Liia Koppel (1997-2007)

Kertu Viilup  2008-2011

Raja Pajumaa   2011-2015

Kertu Viilup 2015-

 Maja avamisest saadik on tööl olnud järgmised töötajad:


Mai Kaldoja

Tiia Pahovski

Merle Saar

Külli Mõtsla

Ly Allas

Marje Maimann

 


 Tänapäev


PAIDE SOOKURE LASTEAED on õppe- ja kasvatusasutus, mille eesmärgiks on laste hoidmine ja alushariduse andmine. Lasteaias toimub õppetöö riikliku õppekava alusel. Õppetöö toimub lasteaias eesti keeles. Lasteaias on 11 rühma. On paralleelrühmad 6a, 5a, 4a, 3a, 2aastastele lastele. Rühmades on ette nähtud laste arv 21-24 last aiarühmas ja 14-16 last sõimerühmas.


Personal: pedagooge-27, neist 22 rühmaõpetajat ja 5 eri-tegevuste õpetajat (muusikaõpetaja, liikumise õpetajaid 2, 1 logopeed ); rühmaõpetaja abid 11, tervisetöötaja.

SA Paide Haldus töötajad: 2 kokka, 1 üldkoristaja, pesumasinist, majahoidja ja remondimees.

Juhtimine: direktor ja õppealajuhataja.


Lasteaeda võetakse  lapsi  vastu 2 aastaselt. Rühmaõpetajad, kes alustavad 2-aastastega tegelevad 5 aastat samade lastega ja saadavad lapsed koolini välja.


Lasteaia põhisuunad on :

  • tervisekasvatus;

  • keskkonnakasvatus;

  • väärtuskasvatus;

  • kunstikasvatus;

  • lastevanematega koostöö

Lasteaial on tugevad ja omanäolised traditsioonid ja üritused.

* sõbranädal

* liikumis- ja kevadpeod


 Lasteaia missioon


Pakkuda turvalist, perekeskset ja lapsevanema huvisid arvestavat päevahoidu Paide linna kodanikest lastele, toetades laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.


Lasteaia visioon

Olla kaasaegse kasvukeskkonnaga, uuele avatud, lapsi arvestav kunsti- ja liikumiskallakuga lasteaed, kus luuakse eeldused teotahteliste, positiivselt meelestatud, vastutustundlike isiksuste kasvamiseks.

Lasteaia väärtused

  • viisakus ja lugupidamine
  • looduslähedus
  • abivalmis, üksteist toetav kollektiiv
  • lasteaia traditsioonide austamine

Lisaks põhiväärtustele on Sookure lasteaia nimes peidus lisaväärtusi, mis on igapäeva töös olulised.

S- sõbralikkus

O- omanäolisus

O- omaalgatuslikkus

K- koostöö

U- uuele avatud

R- rõõmsameelsus

E- esinduslikkus

AXIS MULTIMEDIA 2006-2008
- admin -

Serverit teenindab EENet